Language of document :

Жалба, подадена на 21 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-25/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: P. Pradal, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се отказва предоставянето на дневни надбавки на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Органа по назначаване (ОН) на Европейската комисия от 21 ноември 2011 г. в отговор на административна жалба на жалбоподателя срещу решението на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) за отказ да му предостави дневни надбавки след постъпването му на служба в Европейската комисия на 1 февруари 2011 г.;

Да се приеме решение за предоставяне на дневни надбавки на жалбоподателя, така както са предвидени в член 71 от Правилника, в член 10, параграф 1 от приложение VII към правилника и членове 25 и 92 от УРДС.