Language of document :

Žaloba podaná 13. februára 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-19/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy Komisie týkajúcej sa administratívnej situácie žalobcu a návrh na náhradu škody

Návrhy žalobcu

určiť právnu neexistenciu správy, nedatovanej, obsahujúcej v pravom hornom rohu dvoch listov, ktoré obsahuje, označenie „Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011“ (sic), ktorého podrobnosti a obsah žalobca nepoznal až do dňa, ktorý nepredchádza 6. aprílu 2011 alebo subsidiárne určiť jej neplatnosť,

v nevyhnutnom rozsahu zrušiť rozhodnutie bez ohľadu na spôsob, akým bolo vydané, ktoré zamieta žiadosť žalobcu z 15. mája 2011 ním zaslanú EK ako odpoveď na správu z 28. februára 2011,

zrušiť správu zo 14. septembra 2011, doručenú žalobcovi v deň, ktorý nepredchádza 20. októbru 2011,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť škodu, ktorá vznikla žalobcovi z dôvodu správ z 28. februára 2011 a zo 14. septembra 2011 vo výške 10 000 eur (desaťtisíc eur) alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú bude Všeobecný súd považovať za správnu a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.