Language of document :

Talan väckt den 13 februari 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-19/12)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens promemoria rörande sökandens administrativa ställning och yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att den odaterade skrivelse som i övre högra hörnet på den första av de båda sidorna har referensen ”Ref. Ares (2011)217354 – 28/02/2011”, vilken sökanden såväl formellt som innehållsmässigt fick kännedom om tidigast den 6 april 2011 är en nullitet, eller i andra hand ogiltigförklara densamma,

i den mån det är nödvändigt, ogiltigförklara beslutet, oavsett dess form, att avslå klagomålet av den 15 maj 2011 som sökanden anfört mot kommissionens skrivelse av den 28 februari 2011,

ogiltigförklara skrivelsen av den 14 september 2011 som sökanden mottog tidigast den 20 oktober 2011,

förplikta svaranden att ersätta den skada som sökandens åsamkats till följd av skrivelsen av den 28 februari 2011och av skrivelsen av den 14 september 2011 med ett belopp på 10 000 euro eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen anser är rimligt,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.