Language of document :

Жалба, подадена на 4 януари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-4/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да уважи молбата на жалбоподателя да му бъдат съобщени всички кодове за достъп до интернет сайтовете на Комисията, до които има достъп всяко длъжностно лице на последната, в резултат на Решението на Съда на публичната служба от 4 ноември 2008 г. по дело F-41/06 за отмяна на решението на посочената институция, с което жалбоподателят е пенсиониран поради инвалидност

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отхвърлят исканията на жалбоподателя, отправени с молба от 20 октомври 2010 г., изпратена до Органа по назначаването,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението с което се отхвърля жалбата от 24 май 2011 г., подадена от жалбоподателя до Комисията срещу решенето за отхвърляне на молбата от 20 октомври 2010 г.,

да се обяви, доколкото е необходимо, че не са налице законови основания за докладна записка с референтен № Ares(2011)2l7354 от 28 февруари 2011 г.,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.