Language of document :

Beroep ingesteld op 4 januari 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-4/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om hem alle toegangscodes te geven voor de websites van de Commissie die voor al haar ambtenaren toegankelijk zijn, na het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 november 2008 in zaak F-41/06 waarbij het besluit van de Commissie om hem wegens invaliditeit te pensioneren nietig is verklaard

Conclusies van de verzoekende partij

nietig verklaren het besluit tot afwijzing van het verzoek dat verzoeker op 20 oktober 2010 aan het tot aanstelling bevoegd gezag heeft gezonden;

voor zover nodig, nietig verklaren het besluit tot afwijzing van de klacht die verzoeker op 24 mei 2011 bij de Commissie heeft ingediend tegen de afwijzing van het besluit van 20 oktober 2010;

voor zover nodig, de op 28 februari 2011 gedateerde nota met referentie Ares(2011)217354 juridisch non-existent verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten.