Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 16. mája 2012 – Skareby/Komisia

(vec F-42/10)1

„Verejná služba – Povinnosť poskytnúť pomoc – Články 12a a 24 služobného poriadku – Morálne obťažovanie zo strany nadriadeného“

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Louvain, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia žalovanej, ktorým sa zamietla sťažnosť žalobkyne týkajúca sa morálneho obťažovania, ktorého bola žalobkyňa obeťou

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    C. Skareby znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť tri štvrtiny trov konania Európskej komisie.

3.    Európska komisia znáša štvrtinu svojich trov konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 209, 31.7.2010, s. 55.