Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu esimene koja esimehe 7. märtsi 2012. aasta määrus – BI versus CEDEFOP

(kohtuasi F-31/11)1

(Avalik teenistus – Hagi esitamise tähtaeg – Kaebuse rahuldamata jätmise keel)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BI (Evosmos, Kreeka) (esindaja: advokaat M.-A. Lucas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) (esindajad: M. Fuchs, keda abistab advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse juhataja otsus, millega lõpetatakse hageja teenistussuhe, ja nõue hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Resolutsioon

1.    Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.    Jätta kõik kohtukulud BI kanda.

____________

1 ELT C 186, 25.6.2011, lk 33.