Language of document :

Жалба, подадена на 18 юни 2012 г. — ZZ/EMA

(Дело F-47/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. É. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска агенция по лекарствата

Предмет на производството

Отмяна на решението на Европейската агенция по лекарствата да не признае трайната инвалидност на жалбоподателя и да не му предостави обезщетение за инвалидност

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Европейската агенция по лекарствата от 15 септември 2011 г. да не предостави на жалбоподателя обезщетение за инвалидност поради пълната трайна инвалидност, която не му позволява да изпълнява служебните задължения, присъщи на длъжност от неговата функционална група и от неговата степен,

ако е необходимо, да се отмени решението от 16 януари 2012 г., с което се отхвърля неговата административна жалба,

да се осъди Eвропейската агенция по лекарствата да заплати съдебните разноски.