Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko EMA

(Sprawa F-47/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Leków o nieuznaniu trwałej niezdolności do pracy skarżącego i o nieprzyznaniu mu renty inwalidzkiej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji Leków z dnia 15 września 2011 r. o nieprzyznaniu skarżącemu renty inwalidzkiej z tytułu całkowitej i trwałej niezdolności do pełnienia służby, uniemożliwiającej mu wykonywanie obowiązków związanych ze stanowiskiem w jego grupie funkcyjnej i z jego grupą zaszeregowania.

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 stycznia 2012 r. o oddaleniu zażalenia;

obciążenie Europejskiej Agencji Leków kosztami postępowania.