Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 18 септември 2012 г. — Allgeier/FRA

(Дело F-58/10)1

(Публична служба — Задължение за съдействие — Член 24 от Правилника — Психически тормоз — Административно разследване)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Timo Allgeier (Виена, Австрия) (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) (представител: M. Kjærum, подпомаган от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

От една страна, искане за отмяна на решението на ответника да остави без последствие подаденото от жалбоподателя оплакване за упражняване на психически тормоз. От друга страна, искане да се приеме за установено, че жалбоподателят е бил подложен на психически тормоз, упражняван от неговите началници, и да се присъди обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди

Диспозитив

Отменя решението на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 16 октомври 2009 г.

Осъжда Агенцията на Европейския съюз за основните права да заплати на г-н Allgeier сумата от 5 000 eur.

Отхвърля жалбата в останалата част.

Осъжда Агенцията на Европейския съюз за основните права да понесе собствените си разноски и да заплати направените от г-н Allgeier разноски.

____________

1 ОВ C 260, 25.9.2010 г., стр.27.