Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 18. září 2012 – Allgeier v. FRA

(Věc F-58/10)1

„Veřejná služba – Povinnost poskytnout pomoc – Článek 24 služebního řádu – Psychické obtěžování – Správní šetření“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Timo Allgeier (Vídeň, Rakousko) (zástupkyně: L. Levi a M. Vandenbussche, advokátky)

Žalovaný: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (zástupci: M. Kjærum, zmocněnec, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé návrh na zrušení rozhodnutí žalované, kterým nevyhověla stížnosti na psychické obtěžování podané žalobcem. Zadruhé návrh na uznání, že žalobce byl obětí psychického obtěžování ze strany svých nadřízených, jakož návrh na náhradu hmotné a nehmotné újmy.

Výrok rozsudku

    Rozhodnutí Agentury Evropské unie pro základní práva ze dne 16. října 2009 se zrušuje.

    Agentuře Evropské unie pro základní práva se ukládá zaplatit T. Allgeierovi částku ve výši 5 000 eur.

    Ve zbývající části se žaloba zamítá.

    Agentura Evropské unie pro základní práva ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené T. Allgeierem.

____________

1 Úř. věst. C 260, 25.9.2010, s. 27.