Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 18. septembri 2012. aasta otsus – Allgeier versus FRA

(kohtuasi F-51/10)1

(Avalik teenistus – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Psühholoogiline ahistamine – Haldusjuurdlus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Timo Allgeier (Viin, Austria) (esindajad: advokaadid L. Levi ja M. Vandenbussche)

Kostja: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (esindajad: M. Kjærum, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Esiteks nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti menetlemata hageja poolt esitatud kaebus ahistamise kohta. Teiseks nõue tunnistada, et hageja oli tema ülemuste poolse psühholoogilise ahistamise ohver, ning mõista välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju eest.

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 16. oktoobri 2009. aasta otsus.

Mõista Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametilt T. Allgeieri kasuks välja 5000 euro suurune summa.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja T. Allgeieri kohtukulud.

____________

1     ELT C 260, 25.9.2010, lk 27.