Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2012 r. – Allgeier przeciwko FRA

(Sprawa F-58/10)1

(Służba publiczna – Obowiązek wspomagania – Artykuł 24 regulaminu pracowniczego – Mobbing – Dochodzenie administracyjne)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Timo Allgeier (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche)

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (przedstawiciel: M. Kjærum, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o umorzeniu postępowania w sprawie wniesionego przez skarżącego zażalenia dotyczącego mobbingu. Po drugie, żądanie uznania, że skarżący był ofiarą mobbingu stosowanego przez jego przełożonych a także naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 16 października 2009 r.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wypłaci T. Allgeierowi kwotę 5 000 EUR.

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokrywa własne koszty oraz koszty postępowania poniesione przez T. Allgeiera.

____________

1 Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 27.