Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 7 юли 2011 г. — Pedeferri и др./Комисия

(Дело F-57/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Иск — Лица, които искат да им се признае качеството на длъжностно лице или служител на Европейския съюз — Недопустимост — Неспазване на досъдебната процедура)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Stefano Pedeferri (Mornago, Италия) и др. (представител: адв. G. Vistoli)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin, адв. A. Dal Ferro)

Предмет на делото

Искане да се признае на ищците статут на служител на Европейския съюз

Диспозитив

Отхвърля иска като недопустим.

Осъжда ищците да понесат направените от тях съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 55, 19.2.2011 г., стр. 36.