Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 7 lipca 2011 r. – Pedeferri i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/10)1

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga – Osoby domagające się przyznania im statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Oczywista niedopuszczalność – Niedochowanie procedury poprzedzającej wniesienie skargi

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Stefano Pedeferri (Mornago, Włochy) i in. (przedstawiciel: G. Vistoli, adwokat.)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie skarżących przyznania im statusu pracowników Unii Europejskiej

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Skarżący pokrywają swoje własne koszty oraz koszty Komisji Europejskiej.

____________

1 Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 36