Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 28 marca 2012 r. – BD przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/11)1

(Służba publiczna – Personel kontraktowy – Nieprzedłużenie umowy – Artykuł 11a regulaminu pracowniczego – Konflikt interesów – Stosunki oparte na zaufaniu – Artykuł 12b regulaminu pracowniczego – Działalność zewnętrzna – Domniemanie niewinności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BD (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: T. Bontinck i S. Woog, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy ze stroną skarżącą po dacie wygaśnięcia tej umowy i w konsekwencji przywrócenia strony skarżącej do służby począwszy od dnia 1 listopada 2010 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

BD pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty postępowania poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz. U. C 179 z 18.6.2011, s. 22.