Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-39/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o odmowie uwzględnienia wniosku mającego na celu uznanie istnienia niezgodnego z prawem zachowania, które zdaniem strony skarżącej wyrządziło jej szkodę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o nieuwzględnieniu zażalenia z dnia 7 grudnia 2011 r., skierowanego przeciwko decyzji o odmowie uwzględnienia wniosku strony skarżącej mającego na celu uznanie istnienia niezgodnego z prawem zachowania po stronie Trybunału Obrachunkowego, które zdaniem strony skarżącej wyrządziło jej szkodę i powoduje powstanie pozaumownej odpowiedzialności Unii Europejskiej;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego zadośćuczynienia za krzywdę w wysokości 50 000 EUR oraz odszkodowania w wysokości równej, po pierwsze, różnicy między wynagrodzeniem, jakiego mogłaby domagać się strona skarżąca, gdyby jej kariera rozwijała się w sposób przeciętny a jej obecnym stopniem, a po drugie różnicy między wynagrodzeniem, jakiego mogłaby domagać się strona skarżąca, gdyby kontynuowała karierę aż do ustawowego wieku emerytalnego, a jej obecną emeryturą;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępowania.