Language of document :

Žaloba podaná 19. marca 2012 – ZZ/Dvor audítorov

(vec F-39/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskeho dvora audítorov zamietajúceho žiadosť o uznanie protiprávneho konania, ktorým bola žalobcovi údajne spôsobená majetková a nemajetková ujma

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti zo 7. decembra 2011 podanej proti rozhodnutiu zamietajúcemu žiadosť žalobcu o uznanie protiprávneho konania Dvora audítorov, ktorým mu bola spôsobená ujma a ktoré zakladá mimozmluvnú zodpovednosť Európskej únie,

zaviazať Dvor audítorov na zaplatenie náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur a majetkovej ujmy vo výške zodpovedajúcej rozdielu jednak medzi mzdou, ktorá by bola mohla byť žalobcovi vyplatená, ak by mal zabezpečený priemerný služobný postup, a jeho súčasnou platovou triedou, a jednak medzi výškou mzdy, ktorá by bola mohla byť žalobcovi vyplatená, ak by služobne postupoval až do zákonného dôchodkového veku, a jeho súčasným dôchodkom,

zaviazať Dvor audítorov na náhradu trov konania.