Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 25 септември 2012 г. — Bermejo Garde/ЕИСК

(Дело F-41/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Психически тормоз — Искане за съдействие — Право на оповестяване — Преназначаване — Интерес на службата)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Moises Bermejo Garde (Брюксел, Белгия) (представител: адв. L. Levi)

Ответник: Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) (представител: M. Echevarría Viñuela, подпомагана от адв. B. Wägenbaur)

Предмет

Искане за отмяна на няколко решения, с които служебното правоотношение на жалбоподателя като началник на правния отдел е прекратено с незабавно действие, същият е преназначен в Дирекция „Логистика“ и изричното му искане за съдействие и искането му за обезщетение за вреди са отхвърлени

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 55