Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 25. septembri 2012. aasta otsus – Bermejo Garde versus EMSK

(kohtuasi F-41/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Psühholoogiline ahistamine – Abitaotlus – Õigus avalikustada – Teisele ametikohale määramine – Teenistuse huvid)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Moises Bermejo Garde (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (esindajad: M. Echevarría Viñuela, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada otsused, millega lõpetatakse viivitamata hageja teenistus õigustalituse üksuse juhina, määratakse ta teenistusse logistikadirektoraati, keeldutakse rahuldamast tema abitaotlust, ning kahju hüvitamise nõue.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1     ELT C 209, 31.7.2010, lk 55.