Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 september 2012 – Bermejo Garde / EESC

(Zaak F-41/10)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Psychisch geweld – Verzoek om bijstand – Recht op verspreiding – Nieuwe tewerkstelling – Dienstbelang)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Moises Bermejo Garde (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) (vertegenwoordigers: M. Echevarría Viñuela, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van een aantal besluiten houdende onmiddellijke beëindiging van verzoekers werkzaamheden als eenheidshoofd van de juridische dienst, zijn overplaatsing naar het directoraat logistiek en weigering van zijn formele verzoek om bijstand alsmede verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 PB C 209 van 31/07/10, blz. 55.