Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. – Bermejo Garde przeciwko KESE

(Sprawa F-41/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Mobbing – Wniosek o udzielenie wsparcia – Prawo do ujawnienia – Przeniesienie z urzędu – Interes służby)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) (przedstawiciele: M. Echevarría Viñuela, pełnomocnik, wspierana przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności kilku decyzji o odebraniu skarżącemu funkcji szefa wydziału służby prawnej ze skutkiem natychmiastowym, o przeniesieniu go do dyrekcji logistyki i o oddaleniu jego wniosku o udzielenie pomocy oraz żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

Każda strona pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55.