Language of document :

9. mail 2011 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-55/11)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus vähendada hagejale antavat õppetoetust asjaolu tõttu, et tema poeg saab liikmesriigilt rahalist abi stipendiumi ja laenu näol.

Hageja nõuded

tühistada otsus vähendada hagejale makstud „õppetoetust”;

tühistada otsus, mis puudutab tagasiulatuvat kinnipidamist summas 939,96 eurot, nagu nähtub hageja 2010. aasta oktoobri palgatõendilt;

tühistada otsus, mis puudutab tagasiulatuvat kinnipidamist summas 939,96 eurot, nagu nähtub hageja 2010. aasta novembri palgatõendilt;

tühistada komisjoni 17. veebruari 2011. aasta otsus, mis otseselt jättis kaebuse rahuldamata;

maksta hagejale tagasi temalt kinnipeetud summad koos intressidega;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.