Language of document :

Žaloba podaná dne 10. dubna 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-45/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: N. Visan, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise neobnovit smlouvu žalobkyně – smluvní zaměstnankyně

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí zastoupení EU v Moldávii ze dne 27. a 28. července 2011 o neprodloužení pracovní smlouvy žalobkyně a zrušit rozhodnutí Komise DG HR.D.2 ze dne 16. ledna 2012, kterým byla zamítnuta stížnost R/687/11 žalobkyně;

nařídit Komisi, aby žalobkyni zařadila do jiného zastoupení EU, aby si mohla uchovat práva získaná v průběhu výkonu její pracovní smlouvy u zastoupení EU v Moldávii v letech 2008 – 2011 (ukončená zkušební dobu, platový stupeň, body povýšení), a to na místo srovnatelné s výběrovým řízením EPSO/CAST, které absolvovala v roce 2007;

nařídit žalované, aby veřejně uznala omyl, kterého se dopustilo zastoupení v Moldávii v okamžiku, kdy žalobkyni nabídlo místo „chargé de mission adjoint“, který vedl k nemožnosti zaručit použití ustanovení o prodloužení uvedené v čl. 4 odst. 2 její pracovní smlouvy a že pracovní úkoly, které jí byly v letech 2008 – 2011 zadávány, byly méně významné, nežli pracovní úkoly stanovené v její pracovní náplni;

uložit žalované, aby žalobkyni uhradila náhradu škody za nemajetkovou újmu utrpěnou v letech 2008 – 2011 z důvodů výše uvedených nesrovnalostí; Náhrada škody bude stanovena měsíčně a bude odpovídat rozdílu v platu mezi žalobkyní a místním zaměstnancem za období let 2008 – 2011, a to z důvodu, že zastoupení: a) úmyslně přidělovalo žalobkyni totožné pracovní úkoly, jaké přidělovalo místnímu zaměstnanci, navzdory rozdílům v jejich pracovních náplních; b) činilo vše, aby žalobkyně nemohla řádně plnit úkoly a zastávat pozici skutečně odpovídající její pracovní náplni; c) stále odmítalo, že pracovní místo žalobkyně zahrnovalo rovněž zastupování vedoucího FCA;

uložit žalované náhradu škody za období od „10. listopadu 2011  do znovuzařazení na místo u jiného zastoupení nebo jiného orgánu EU“ z důvodu majetkové a nemajetkové újmy, kterou žalobkyně utrpěla na základě rozhodnutí zastoupení EU v Moldávii z 27. a 28. července 2011 o neprodloužení její smlouvy smluvního zaměstnance kategorie „článek 3a“. Výše těchto úroků bude odpovídat jejímu měsíčnímu platu za celé období od 10. listopadu do jejího znovuzařazení;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.