Language of document :

Sag anlagt den 10. april 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-45/12)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat N. Visan)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af EU-delegationen i Republikken Moldova trufne afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelseskontrakt og annullation af den af Europa-Kommissionens DG.HR.D.2 trufne afgørelse af 16.1.2011 vedrørende sagsøgerens klage nr. R1687/1, indgivet i henhold til artikel 90, stk. 2.

Europa-Kommissionen tilpligtes at genansætte sagsøgeren ved en anden EU-delegation, således at sagsøgeren bevarer de rettigheder, der er erhvervet i forbindelse med opfyldelsen af ansættelseskontrakten fra 2008 til 2011 ved EU-delegationen i Moldova [gennemført prøvetid; optjening af forfremmelsespoint], og til at sikre, at den nye stilling er forenelig med profilen for den EPSO/CAST prøve, som sagsøgeren bestod i 2007.

Europa-Kommissionen tilpligtes offentligt at anerkende den fejl, som EU-delegationen i Republikken Moldova begik på det tidspunkt, sagsøgeren af denne blev tilbudt stillingen som »Charge de Mission Adjoint«– en fejl, som medførte, at det blev umuligt at sikre artikel 4, stk. 2/forlængelsesklausul fra kontraktens dag 1, og til, at sagsøgeren stillingsmæssigt blev placeret for lavt og blev tildelt arbejdsopgaver, der var mindre betydningsfulde i forhold til sagsøgerens stillingsbeskrivelse fra 2008 til 2011.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, der blev lidt fra 2008 til 2011 på grund af de ovennævnte ulovligheder. Erstatningen skal beregnes på månedlig basis som lønforskellen mellem sagsøgeren og den lokalt ansatte for hele perioden 2008-2011 – begrundelsen herfor er, at delegationen a) bevidst tildelte sagsøgeren arbejdsopgaver, der var identiske med de arbejdsopgaver, der blev givet til den lokalt ansatte på trods af meget forskellige stillingsbeskrivelser, b) gjorde sit bedste for at afholde sagsøgeren fra at udføre arbejdsopgaver/påtage sig den korrekte stilling i forhold til stillingsbeskrivelsen, c) konstant benægtede, at sagsøgerens stilling indebar, at han var viceansvarlig i forhold til lederen af FCA.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for perioden »10/11/2011 – indtil genansættelse ved en anden EU-delegation – EU-institution« for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt efter den af EU-delegationen i Republikken Moldova trufne afgørelse af 27-28.7.2011 om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelse som kontraktansat i kategori 3a). Erstatningen beregnes på grundlag af sagsøgerens månedsløn for hele perioden 10/11/2011 – indtil genansættelsen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.