Language of document :

10. aprillil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-45/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat N. Visan)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus mitte pikendada hageja lepingulise töötaja lepingut.

Hageja nõuded

tühistada Moldova Vabariigis asuva EL delegatsiooni 27. ja 28. juuli 2011. aasta otsus mitte pikendada hageja töölepingut ning tühistada komisjoni personali- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi (D.2) 16. jaanuari 2010. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus nr R/687/11 rahuldamata;

kohustada komisjoni võtma hageja uuesti tööle mõne teise EL delegatsiooni teenistusse, nii et hageja säilitab õigused, mis ta omandas aastatel 2008−2011 Moldovas asuva EL delegatsiooni juures töölepingu alusel töötades (läbitud katseaeg, palgajärk, edutamispunktid), ning tagama, et uus teenistuskoht vastab konkursi EPSO/CAST valikukatsele, mis ta 2007. aastal läbis;

kohustada kostjat tunnistama avalikult Moldova Vabariigis asuva EL delegatsiooni eksimust, kui ta pakkus hagejale ametikohta „chargé de mission adjoint”, mille tõttu ei olnud võimalik esimesest päevast alates tagada tema töölepingu artikli 4 punktis 2 ette nähtud lepingu pikendamise tingimust, kuna ta oli määratud madalamale ametikohale ja hagejale anti madalama astme tööülesandeid kui tema ametijuhendis oli ette nähtud aastatel 2008−2011;

mõista kostjalt välja hüvitis varalise kahju eest, mis hagejale aastatel 2008−2011 eespool mainitud rikkumistega tekitati. Kahju suurus arvutatakse iga kuu kohta hageja ja kohaliku töötaja palgavahe alusel aastast 2008 kuni aastani 2011, kuna delegatsioon: a) andis teadlikult hagejale tööülesandeid, mis olid identsed kohaliku töötaja tööülesannetega, kuigi nende ametijuhendid olid täiesti erinevad; 2) tegi kõik selleks, et hageja ei saaks täita tööülesandeid ja töökohustusi, mis vastavalt tegelikult tema ametijuhendile; c) eitas järjepidevalt, et hageja ametikoht hõlmab finantsasjade, lepingute ja siseauditi eest vastutava osakonna juhataja asendamist;

kohustada kostjat maksma hagejale kahjuhüvitist ajavahemikul „10. novembrist 2011 kuni tema uuesti töölevõtmiseni mõne teise EL delegatsiooni teenistusse” tekitatud varaline ja mittevaraline kahju eest, mis hageja kandis tulenevalt Moldovas asuva EL delegatsiooni 27. ja 28. juuli 2011 otsusest jätta tema lepingulise töötaja „artikli 3a” leping pikendamata. Kahjuhüvitis arvutatakse hageja töötasu alusel 10. novembrist 2011 kuni uuesti tööle võtmiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.