Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 10. aprīlī – ZZ/Komisija

(lieta F-45/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāve – N. Visan, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepagarināt prasītājas līgumdarbinieka darba līgumu

Prasītājas prasījumi:

atcelt ES delegācijas Moldovas Republikā 2011. gada 27.–28. jūlija lēmumu nepagarināt prasītājas darba līgumu un atcelt Eiropas Komisijas DG.HR.D.2 [Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāta Juridisko jautājumu, komunikācijas un attiecību ar ieinteresētajām personām nodaļas Sūdzību un apelācijas sūdzību, un lietu uzraudzības vienības] 2011. gada 16. janvāra Lēmumu par prasītājas sūdzību Nr. Rl687/11, kas iesniegta saskaņā ar [Civildienesta noteikumu] 90. panta 2. punktu;

uzdot Eiropas Komisijai pieņemt prasītāju atpakaļ darbā citā ES delegācijā tādējādi, lai prasītāja saglabātu laikā no 2008. gada līdz 2011. gadam, izpildot darba līgumu ES delegācijā Moldovā, iegūtās tiesības [pabeigtais pārbaudes laiks, uzkrātie atalgojuma pakāpes novērtējuma punkti], un nodrošināt, lai jaunais amats atbilstu prasītājas 2007. gadā nokārtotās EPSO/CAST atlases profilam;

piespriest atbildētājai publiski atzīt, ka, piedāvājot prasītājai “chargé de mission adjoint” amatu, ES delegācija Moldovas Republikā ir izdarījusi kļūdu, kuras dēļ kopš līguma pirmās dienas nebija iespējams izpildīt tā 4. panta 2. punktā esošo līguma pagarināšanas klauzulu, prasītāja tika iecelta pārāk zemā amatā un laikā no 2008. gada līdz 2011. gadam prasītājai tika uzdots veikt mazāk kvalificētu darbu par viņas amata pienākumu aprakstā norādīto;

piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par morālo kaitējumu, kas ar iepriekš minētajām nelikumībām nodarīts laikā no 2008. gada līdz 2011. gadam. Atlīdzība par kaitējumu ir aprēķināma kā ikmēneša starpība starp prasītājas un vietējā darbinieka atalgojumu visā laikposmā no 2008. gada līdz 2011. gadam, pamatojoties uz to, ka delegācija a) apzināti uzdeva prasītājai tādus pašus uzdevumus kā vietējam darbiniekam, lai arī viņu amata pienākumu apraksti bija pavisam atšķirīgi, b) veltīja visas pūles, lai neļautu prasītājai pildīt amata pienākumu aprakstam atbilstošos uzdevumus/ieņemt atbilstošu amatu, c) konsekventi ir noliegusi, ka prasītājas amata pienākumos ietilpst arī Finanšu, līgumu un revīzijas nodaļas vadītāja aizvietošana;

piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par mantisko un morālo kaitējumu, kas prasītājai laikā “no 2011. gada 10. novembra līdz pieņemšanai atpakaļ darbā kādā citā ES delegācijā – ES iestādē” nodarīts ar ES delegācijas Moldovas Republikā 2011. gada 27.–28. jūlija lēmumu nepagarināt prasītājas 3a) kategorijas pagaidu darbinieka darba līgumu. Kaitējuma atlīdzība esot aprēķināma, ņemot vērā prasītājas mēnešalgu visā laikposmā no 2011. gada 10. novembra līdz pieņemšanai atpakaļ darbā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus ar šo lietu saistītos tiesāšanās izdevumus.