Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-45/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Bukareszt, Rumunia) (przedstawiciele: adwokat N. Visan)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji delegatury UE w Mołdawii z dni 27-28 lipca 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia umowy o pracę ze skarżącą oraz decyzji Komisji DG.HR.D.2 z dnia 16 stycznia 2011 r. oddalającej zażalenie skarżącej nr Rl687/11, złożone na podstawie art. 90 ust. 2.

Nakazanie Komisji Europejskiej przywrócenie skarżącej do pracy w innej delegaturze UE, z zachowaniem praw nabytych w czasie obowiązywania jej umowy o pracę w latach 2008-2011 w delegaturze w Mołdawii (ukończenie okresu próbnego; przejście na wyższy stopień; punkty awansu) oraz z zapewnieniem, że nowe stanowisko będzie zgodne z profilem konkursu EPSO/CAST, który skarżąca przeszła pomyślnie w 2007 r.

Nakazanie pozwanej publicznego przyznania się do błędu popełnionego przez delegaturę UE w Mołdawii w momencie, gdy skarżącej zaproponowano objęcie stanowiska „chargé de mission adjoint” – który to błąd doprowadził do niemożności zapewnienia zastosowania zawartej w art. 4 ust. 2 umowy klauzuli dotyczącej przedłużenia umowy, i to od dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania umowy, do zatrudnienia jej na zbyt niskim stanowisku oraz do przydzielenia jej zadań będących poniżej poziomu zadań określonych w opisie stanowiska w latach 2008 - 2011;

Zasądzenie od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę, której skarżąca doznawała w latach 2008 - 2011 z powodu powyższych nieprawidłowości. Odszkodowanie powinno zostać obliczone miesięcznie, jako różnica w wynagrodzeniu między skarżącą a członkiem personelu miejscowego za cały okres 2008 – 2011, a to z tego względu, iż delegatura a) świadomie przydzieliła skarżącej identyczne zadania, jak zadania przydzielone członkowi personelu miejscowego, pomimo znacznych różnic w ich opisach stanowisk, b) dokładała wszelkich starań by nie dopuścić do wykonywania przez skarżącą jej zadań i objęcia właściwych funkcji zgodnie z jej opisem stanowiska, c) nieustannie zaprzeczała, że stanowisko skarżącej wiąże się z pełnieniem funkcji zastępcy kierownika sekcji FCA (Finance/Contrac/Audit).

Zasądzenie od pozwanej odszkodowania za okres od dnia 10 listopada 2011 r. do czasu przywrócenia skarżącej do pracy w innej delegaturze lub instytucji UE za szkodę materialną i krzywdę wyrządzone skarżącej wskutek decyzji delegatury UE w Mołdawii z dnia 27-28 lipca 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia jej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego kategorii 3a. Kwota odszkodowania powinna zostać obliczona na podstawie miesięcznego wynagrodzenia skarżącej, za cały okres od dnia 10 listopada 2011 r. do dnia przywrócenia do pracy.

Obciążenie Komisji kosztami postępowania.