Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 март 2012 г. — Rapone/Комисия

(Дело F-36/10)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Последователни кандидатури в конкурс на общо основание — Отказ за регистрация)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Chiara Rapone (Рим, Италия) (представители: адв. A. Rapone, впоследствие адв. L. Rapone)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет

Искане за отмяна на решението на EPSO да не регистрира заявлението за участие в конкурс на общо основание EPSO/AD/177/10, подадено от жалбоподателя

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Rapone понася собствените си съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 209, 31.7.2010 г., стр. 54.