Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 marca 2012 r. – Rapone przeciwko Komisji

(Sprawa F-36/10)1

(Służba publiczna –Konkurs otwarty – Kolejne zgłoszenia do udziału w konkursie otwartym – Odmowa rejestracji)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Chiara Rapone (Rzym,Włochy) (przedstawiciel: adwokat A. Rapone, później adwokat L. Rapone)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: pełnomocnicy J.Currall i B. Eggers, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji EPSO w sprawie rejestracji zgłoszenia skarżącej do udziału w konkursie EPSO/AD/177/10.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Chiara Rapone pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 2009 z 31.7.2010, s. 54