Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 април 2011 г. — Wilk/Комисия

(Дело F-32/10)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Възстановяване на разноски — Надбавка за настаняване — Настаняване със семейството на мястото на работа — Възстановяване на неоснователно платени суми — Явно недопустима или явно лишена от всякакво правно основание жалба)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christian Wilk (Трир, Германия) (представител: адв. R. Adam)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на решенията, с които се разпорежда възстановяване на половината от надбавката за настаняване, изплатена на жалбоподателя, поради неговия развод, както и искане за обезщетение

Диспозитив

Отхвърля жалбата на г-н Wilk като частично недопустима и частично явно лишена от всякакво правно основание.

Г-н Wilk понася изцяло направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 179, 3.7.2010 г., стр. 60.