Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/12)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, na mocy której po wygaśnięciu umowy strony skarżącej w okresie jej bezrobocia nie wpłacano za nią składek emerytalnych ani do niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego ani do systemu ubezpieczenia emerytalnego Unii Europejskiej oraz żądanie objęcia strony skarżącej zakresem systemu emerytalnego Unii Europejskiej lub przeniesienia jej praw emerytalnych do niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji nr R/813/11 organu upoważnionego do zawierania umów w Komisji Europejskiej z dnia 24 lutego 2012 r.;

nakazanie stronie pozwanej objęcia strony skarżącej zakresem systemu emerytalnego urzędników i innych członków personelu Wspólnot Europejskich za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. i wpłacenia odnośnych składek;

pomocniczo, nakazanie stronie pozwanej złożenia wniosku do niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego o doubezpieczenie strony skarżącej za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. i następcze wpłacenie do tego systemu składek emerytalnych za stronę skarżącą w ustawowej wysokości;

pomocniczo, stwierdzenie, że strona pozwana ma obowiązek od chwili rozpoczęcia pobierania emerytury przez stronę skarżącą naprawienia szkody odpowiadającej kwocie, o którą emerytura strony skarżącej została zmniejszona w stosunku do tej, którą pobierałaby ona gdyby w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. składki emerytalne były wpłacane do ustawowego systemu ubezpieczenia emerytalnego w ustawowo przewidzianej wysokości.