Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 18 april 2012 – Buxton / Parlement

(Zaak F-50/11)1

„Openbare dienst – Ambtenaren – Toekenning van meritepunten – Beoordelingsrapport – Deeltijdarbeid – Gelijke behandeling”

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Dawn Cheryl Buxton (Luxemburg, Luxemburg), (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: S. Alves en N. B. Rasmussen, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het TABG om verzoekster voor het beoordelingsjaar 2009 slechts één meritepunt te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Buxton draagt haar eigen kosten en de kosten van het Europees Parlement.

____________

1 PB C 186 van 25/06/11, blz. 36.