Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 kwietnia 2012 r. – Buxton przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-50/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przyznanie punktów za osiągnięcia – Sprawozdanie z oceny – Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy – Równe traktowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dawn Cheryl Buxton (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alves i N. B. Rasmussen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego w sprawie przyznania skarżącej tylko jednego punktu za osiągnięcia w ramach postępowania w sprawie oceny za 2009 r.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Dawn Cheryl Buxton pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.

____________

1 Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 36.