Language of document :

Žaloba podaná dne 15. března 2012 – ZZ v. EIB

(Věc F-36/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení implicitního rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o odškodnění a náhradu škod, které mu byly způsobeny z důvodu nesprávného služebního postupu, kterého se žalovaná údajně dopustila.

Návrhová žádání žalobce

uložit EIB, aby nahradila tělesnou, nemajetkovou a majetkovou újmu žalobce, která vznikla v důsledku protiprávnosti nesprávného služebního postupu ze strany EIB, a to včetně úroků z prodlení:

za porušení povinnosti péče a ochrany ze strany EIB: 114100 eur;

za porušení článku 42 řádu: 10000 eur;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.