Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 marca 2012 r. – ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-36/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Thieltgen)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w sprawie wniosku o odszkodowanie dla strony skarżącej i naprawienie szkody, jaką miałaby ona ponieść ze względu na rzekome niezgodne z prawem działanie strony pozwanej.

Żądania strony skarżącej

Zasądzenie od EBI poniższych kwot tytułem naprawienia uszczerbku na zdrowiu, krzywdy i szkody materialnej skarżącej, które wynikają z bezprawnego charakteru działań, jakie można przypisać EBI; wspomniane odszkodowanie powinno zostać powiększone o odsetki;

odnośnie do naruszenia przez EBI obowiązku staranności i ochrony: 114 100 EUR;

odnośnie do naruszenia art. 42 regulaminu: 10 000 EUR;

obciążenie EBI kosztami postępowania.