Language of document :

Žaloba podaná 15. marca 2012 – ZZ/EIB

(vec F-36/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti na náhradu škody žalobcu a náhradu škôd, ktoré mu vznikli nesprávnym služobným postupom zo strany žalovanej

Návrhy žalobcu:

zaviazať EIB na náhradu fyzickej, nemajetkovej a majetkovej škody žalobcu, ktorá vznikla v dôsledku nezákonnosti nesprávneho úradného postupu zo strany EIB, náhrada škody musí obsahovať aj úroky z omeškania:

pokiaľ ide o porušenie povinnosti starostlivosti a ochrany zo strany EIB: 114 100 eur,

pokiaľ ide o porušenie článku 42 nariadenia: 10 000 eur,

zaviazať Európsku investičnú banku na náhradu trov konania.