Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 16. martā – ZZ/EIB

(lieta F-37/12)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Isola, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju banka

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt vēstuli, ar kuru EIB prezidents, ņemot vērā komitejas “Dignity at work” ziņojumu, noraidīja prasītāja iesniegto sūdzību par psiholoģisko vardarbību. Otrkārt, prasība atcelt iepriekš minētās komitejas atzinumu tiktāl, ciktāl tajā nav konstatēts, ka prasītājs ir cietis no psiholoģiskās vardarbības

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 20. decembra vēstuli tiktāl, ciktāl EIB prezidents ne vien nav veicis nekādus pasākumus saistībā ar psiholoģisko vardarbību, kurai prasītājs ir bijis pakļauts 20 gadu garumā, bet ir arī atzinis, ka viņš var izteikt draudus prasītājam, lai panāktu, ka viņš akceptē visas pret viņu vērstās iebiedēšanas un apspiešanas darbības, kurām viņš tiek pakļauts ik dienu, sākot ar Izmeklēšanas komitejā iesniegtās trešās sūdzības atsaukšanu;

atcelt Izmeklēšanas komitejas 2011. gada 26. oktobra ziņojumu un secinājumus tiktāl, ciktāl:

- tajos ir neatbilstoši definēta psiholoģiskā vardarbība un nav izvērtēta prasītāja iesniegtā sūdzība, kā rezultātā EIB veiktie pasākumi ir pilnīgi neatbilstoši;

- ir noraidīta iesniegtā pārsūdzība, nenorādot uz piemērotajām tiesību normām;

- nav sniegti pierādījumi par it kā veiktajām pārbaudēm un nav veikta pārbaude nedz attiecībā uz prasītāja norādītajiem faktiskajiem apstākļiem, nedz EIB sniegto pamatojumu;

atcelt visus saistītos, sekojošos un pirms tam pieņemtos aktus, tostarp Psiholoģiskās vardarbības komitejas izmantotos, kurus bez panākumiem tika lūgts izsniegt 2011. gada 21. decembrī, par ko tika saņemts atteikums 2012. gada 6. janvārī;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.