Language of document :

Beroep ingesteld op 16 maart 2012 – ZZ / EIB

(Zaak F-37/12)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Ten eerste, verzoek om nietigverklaring van de brief waarbij de president van de EIB na het rapport van het comité „Dignity at work” verzoekers klacht over psychisch geweld heeft afgewezen. Ten tweede, nietigverklaring van het advies van dat comité, voor zover daarin wordt vastgesteld dat verzoeker niet het slachtoffer van psychisch geweld was.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de brief van 20 december 2011 voor zover de president van de EIB, afgezien van het feit dat hij geen enkele maatregel treft voor het psychisch geweld waaraan verzoeker al twintig jaar bloot staat, zich op het standpunt heeft gesteld dat hij verzoeker kon dreigen om hem te dwingen al zijn handelingen van psychisch geweld en verdrukking waaronder hij dagelijks lijdt te aanvaarden, te beginnen met de intrekking van de derde klacht die hij bij het onderzoekscomité heeft ingediend;

nietigverklaring van het rapport en de conclusies van het genoemde onderzoekscomité van 26 oktober 2011voor zover daarbij:

een onjuiste definitie van psychisch geweld wordt gegeven en niet wordt ingegaan op verzoekers klacht, zodat de door de EIB getroffen maatregelen volledig ontoereikend zijn;

de klacht wordt afgewezen, zonder verwijzing naar de toepasselijke regels;

niet wordt aangetoond dat de gestelde onderzoeken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en niet wordt verwezen naar de door verzoeker aangevoerde feiten noch naar de door de EIB aangevoerde rechtvaardigingen;

nietigverklaring van alle daarmee verband houdende, daaropvolgende en daaraan voorafgaande maatregelen, waaronder met name die welke het comité voor psychisch geweld gebruikt, welke op 21 december 2011 tevergeefs werden gevraagd en op 6 januari 2012 werden geweigerd;

verwijzing van de EIB in de kosten van de procedure.