Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2012 r. – ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-37/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności pisma, którym Prezes EBI zadecydował, w następstwie sprawozdania komitetu „Dignity at work”, o oddaleniu doniesienia o mobbingu wniesionego przez stronę skarżącą. Z drugiej strony, stwierdzenie nieważności opinii wspomnianego komitetu w zakresie w jakim nie stwierdzono w niej, że strona skarżąca była ofiarą mobbingu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 20 grudnia 2011 r., w którym Prezes EBI, oprócz nie podjęcia żadnych działań w przedmiocie mobbingu stosowanego wobec strony skarżącej od 20 lat, uznał, iż może zastosować groźbę wobec strony skarżącej w celu zmuszenia jej do zgody na wszelkie czynności prześladowcze, których codziennie doświadcza, w tym zgody na rezygnację z trzeciej skargi wniesionej do komitetu śledczego;

stwierdzenie nieważności sprawozdania i wniosków przyjętych w dniu 26 października 2011 r. przez wspomniany komitet śledczy, w zakresie w jakim komitet ten:

przyjął nieodpowiednią definicję mobbingu i nie odpowiedział na doniesienie strony skarżącej, w których to kwestiach przepisy przyjęte przez EBI są w każdym razie niewystarczające;

oddalił skargę nie odnosząc się w ogóle do przepisów, które zastosował;

nie przedstawił żadnego dowodu rzekomo przeprowadzonych czynności śledczych oraz nie odniósł się ani do faktów przedstawionych przez stronę skarżącą ani do okoliczności usprawiedliwiających przedstawionych przez EBI;

stwierdzenie nieważności wszystkich aktów związanych, wydanych uprzednio lub później, w tym bez wątpienia dokumentów, z których korzystał komitet do spraw mobbingu, o których udostępnienie zwrócono się w dniu 21 grudnia 2011 r., co spotkało się z decyzją odmową wydaną w dniu 6 stycznia 2012 r.;

obciążenie EBI kosztami postępowania.