Language of document :

Жалба, подадена на 19 март 2012 г. — ZZ/FRA

(Дело F-38/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и M. Vandenbussche, avocats)

Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Предмет на производството

Отмяна на решението за отказ да се поднови договорът за наемане на работа на жалбоподателя и решението за преместването му в друг отдел, както и обезщетяване на имуществените и неимуществени вреди

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението да не се подновява договорът на жалбоподателя,

да се отмени решението за прехвърляне на жалбоподателя в друг отдел,

да се обезщетят претърпените от жалбоподателя имуществени вреди в размер на 1 320 EUR месечно, считано от септември 2012 г., към които да се добави лихва за забава в съответствие с основния лихвен процент на Европейската централна банка плюс два процентни пункта,

да се обезщетят претърпените от жалбоподателя неимуществени вреди, изчислявани на 50 000 EUR,

да се осъди FRA да заплати съдебните разноски.