Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 października 2011 r. – Torijano Montero przeciwko Radzie

(Sprawa F-30/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 21.