Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2012 r. – ZZ przeciwko BEREC

(Sprawa F-35/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zastosowania wobec skarżącego zastrzeżenia medycznego w następstwie badania lekarskiego przeprowadzanego w związku z zatrudnieniem począwszy od podjęcia przez niego służby oraz decyzji oddalającej zażalenie skarżącego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję w sprawie zastosowania wobec niego zastrzeżenia medycznego począwszy od podjęcia przez niego służby;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zastosowania wobec skarżącego zastrzeżenia medycznego począwszy od podjęcia przez niego służby;

obciążenie BEREC kosztami postępowania.