Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2012 r. – ZZ przeciwko EMA

(Sprawa F-51/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis, D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu przedłużenie przez Europejską Agencję Medyczną zawartej z nim umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 1 września 2011 r., w której EMA oddaliła wniosek skarżącego z dnia 22 sierpnia 2011 r. o przedłużenie zawartej z nim umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego;

zasądzenie od Europejskiej Agencji Leków na rzecz skarżącego, z zastrzeżeniem podwyższenia, kwoty w ustalonej tymczasowo wysokości 1 EUR;

obciążenie Europejskiej Agencji Leków kosztami postępowania.