Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 maja 2011 r. – Stratakis przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/10)1

Język postępowania: angielski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 41.