Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 stycznia 2012 r. – Kedzierski przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 37.