Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 юни 2011 г. — AD/Комисия

(Дело F-46/10)1

(Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AD (Брюксел, Белгия) (представител: Е. Boigelot, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и D. Martin)

Предмет на делото

Искане за отмяна на отказа да се предостави на жалбоподателя надбавка за жилищни нужди с мотива, че жалбоподателят и неговият партньор са можели да сключат граждански брак в държава членка

Диспозитив на определението

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по жалбата.

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 246, 11.9.2010 г., стр. 41.