Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. – AD przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/10)1

(Umorzenie postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: AD (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na gospodarstwo domowe, umotywowanej tym, skarżący i jego partner mieli możliwość zawarcia małżeństwa cywilnego w państwie członkowskim

Sentencja postanowienia

Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi.

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów.

____________

1 Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 41.