Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. maijā – ZZ/Parlaments

(lieta F-52/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – A. Salerno, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt, pirmkārt, lēmumu, ar kuru prasītājas galvenā dzīvesvieta ir noteikta Luksemburgā, un, otrkārt, lēmumu, kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību koriģēšanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts korekcijas koeficients attiecībā uz Franciju.

Prasītāja prasījumi:

galvenokārt:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājas galvenā dzīvesvieta ir noteikta Luksemburgā, un 2011. gada 28. jūnija lēmumu, kurā ir ietverts atzinums par prasītājas pensijas tiesību koriģēšanu un ar kuru no 2010. gada 1. janvāra ir atcelts korekcijas koeficients attiecībā uz Franciju;

noteikt Parlamentam pienākumu atmaksāt summas, kas iegūtas nepamatotu maksājumu atgūšanas ceļā;

noteikt Parlamentam pienākumu samaksāt izveidojušos pensijas parādu un attiecīgos kavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no parāda samaksas termiņa, pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās galveno refinansēšanas operāciju likmes attiecīgajā periodā, palielinot to par diviem punktiem;

pakārtoti:

atcelt pārsūdzētos lēmumus tiktāl, ciktāl tiem ir atpakaļejošs spēks no 2010. gada 1. janvāra;

noteikt Parlamentam pienākumu samaksāt izveidojušos pensijas parādu un attiecīgos kavējuma procentus, kas tiek aprēķināti no parāda samaksas termiņa, pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktās galveno refinansēšanas operāciju likmes attiecīgajā periodā, palielinot to par diviem punktiem;

jebkurā gadījumā:

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.