Language of document :

Жалба, подадена на 6 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-31/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на спора

Отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди постъпването на длъжност в Комисията, въз основа на преизчисленото предложение на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO).

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което се отменя и заменя предложението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателя във връзка с искането на същия по член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и с което се отправя ново предложение, изчислено въз основа на Общите разпоредби за прилагане, приети на 3 март 2011 г.,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.